Divina commedia - Hel


Read by LibriVox Volunteers

(5 stars; 1 reviews)

Het doel van deze vertaling is den Nederlandschen lezer in kennis te stellen met den volledigen inhoud van Dante’s Gedicht. De vertaling is zooveel mogelijk woordelijk, kan dus ook als handleiding dienen bij het lezen en bestudeeren van den oorspronkelijken, Italiaanschen tekst.
De vertaling is in Proza.
Waarom? Omdat de woorden, waarin het Gedicht vervat is, den dichter werden ingegeven in het scheppingsoogenblik door de volheid zijner fantasieën, gevoelens en gedachten zelve. Ook in het practisch-onmogelijke, maar theoretisch stelbare geval dat de vertaler evenzeer vervuld ware als de dichter van hetgeen uitgedrukt moet worden, zoude het onmogelijk zijn, dat de tweede, de Nederlandsche dichter kwam tot een uitdrukkingsvorm, die ook maar eenigszins gelijkliep met den vorm door den eersten, den Italiaanschen dichter gevonden. Dante zelf zegt op dit stuk: „En daarom wete een ieder, dat geen enkele zaak, door den band der muziek harmonisch uitgedrukt, uit hare eigene taal in eene andere kan worden overgebracht, zonder dat men al hare zoetheid en harmonie verbreke. (Summary taken from introduction of the book by H.J. Boeken) (6 hr 9 min)

Chapters

Inleiding 27:20 Read by Agnes
Eerste Zang 11:10 Read by Dominique van de Vorle
Tweede Zang 12:12 Read by Dominique van de Vorle
Derde Zang 7:44 Read by Dominique van de Vorle
Vierde Zang 9:35 Read by Dominique van de Vorle
Vijfde Zang 9:09 Read by Dominique van de Vorle
Zesde Zang 7:15 Read by Dominique van de Vorle
Zevende Zang 8:44 Read by Dominique van de Vorle
Achtste Zang 8:41 Read by Dominique van de Vorle
Negende Zang 8:12 Read by Dominique van de Vorle
Tiende Zang 10:19 Read by Agnes
Elfde Zang 8:28 Read by Agnes
Twaalfde Zang 9:26 Read by Agnes
Dertiende Zang 11:48 Read by Agnes
Veertiende Zang 9:56 Read by Agnes
Vijftiende Zang 9:00 Read by Agnes
Zestiende Zang 9:11 Read by Agnes
Zeventiende Zang 9:18 Read by Agnes
Achtiende Zang 10:16 Read by Agnes
Negentiende Zang 11:20 Read by Agnes
Twintigste Zang 9:22 Read by Agnes
Een-en-twintigste Zang 9:57 Read by Agnes
Twee-en-twintigste Zang 10:22 Read by Agnes
Drie-en-twintigste Zang 11:14 Read by Agnes
Vier-en-twintigste Zang 11:07 Read by Agnes
Vijf-en-twintigste Zang 12:26 Read by Agnes
Zes-en-twintigste Zang 10:57 Read by Agnes
Zeven-en-twintigste Zang 11:18 Read by Agnes
Acht-en-twintigste Zang 12:11 Read by Agnes
Negen-en-twintigste Zang 9:43 Read by Agnes
Dertigste Zang 10:00 Read by Agnes
Een-en-dertigste Zang 9:52 Read by Agnes
Twee-en-dertigste Zang 11:45 Read by Agnes
Drie-en-dertigste Zang 10:25 Read by Agnes
Vier-en-dertigste Zang 9:22 Read by Agnes