De Vorst


Read by Jozef van Giel

(4 stars; 5 reviews)

Het boek bevat raadgevingen voor vorsten over hoe ze hun staat moeten besturen. De voornaamste bezigheid van de vorst moest volgens hem het bemachtigen, consolideren en in stand houden van zijn macht zijn. Hij was vol bewondering voor grote staatsmannen, omdat ze eenheid, orde, vrede en voorspoed brachten voor de bevolking. Hij maakte een onderscheid tussen de heersers en het volk; tussen degenen die willen heersen en degenen die niet beheerst willen worden. Hij koos duidelijk de kant van de heersers.

Machiavelli was op zoek naar een principe nuovo (nieuwe vorst) om de vreemdelingen te verdrijven en Italië te herenigen. Hiermee had hij voornamelijk de Katholieke Kerk op het oog, die hij het liefst verbannen zag uit de Florentijnse stadstaat. Hij wijdde zijn leven aan het Italiaanse vaderland en wilde dat Italië opnieuw zo groot en machtig werd als het oude Rome. Machiavelli staat bekend om amorele machtspolitiek op basis van staatsmacht, militaire kracht en een open oog voor machtsuitbreiding. - Summary by Wikipedia (4 hr 29 min)

Chapters

Voorrede deel 1 18:02 Read by Jozef van Giel
Kort berigt. Het leven en de schriften van Machiavelli 17:18 Read by Jozef van Giel
Aan zijne doorluchtigheid Laurens van Medici. 3:42 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk I. Verschillende soorden van oppermagt; en hoe men dezelve verkijgt. 1:38 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk II. Erfelijke staten. 2:05 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk III. Toegevoegde staten 21:15 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk IV. Waarom het rijk van Darius, door Alexander verorverd, na Alexande… 7:48 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk V. Hoe men steden of staten behandelen moet, welke voor dat zij veror… 3:46 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk VI. Over de nieuwe staten, welke men met eigene wapenen en eigen bele… 8:59 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk VII. Over nieuwe staten welke men met vreemde hulp en door geluk verk… 18:56 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk VIII. Over degenen die door misdaden den troon verkregen hebben. 11:36 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk IX. Over de verkozen vorst. 9:03 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk X. Over de uitwendige magt der staten. 4:57 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XI. Over geestelijke staten. 6:16 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XII. Over het krijgsvolk. 13:06 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XIII. Vervolg. 9:37 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XIV. Hoe de vorst zich omtrent de krijgskunde te gedragen heeft. 6:18 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XV. Over hetgeen den menschen, en vooral den vorsten, lof of blaam aa… 3:44 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XVI. Mildheid en gierigheid. 6:04 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XVII. Wreedheid en zachtmoedigheid: en of het beter is bemind dan gev… 8:36 Read by Jozef van Giel
Hoofdsdtuk XVIII. Hoe de vorsten hune trouw behooren te houden. 7:15 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XIX. Men moet vermijden zich veracht en gehaat te maken. 26:37 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XX. Over vestingen en eenige andere middelen van gezag. 11:36 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XXI. Hoe een vorst zich gedragen moet om roem te verwerven. 8:28 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XXII. Over de hooge ambtenaren der vorsten. 3:38 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XXIII. Hoe men de vleijerij ontgaat. 5:05 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XXIV. Waardoor de vorsten van Italië hunne staten verloren hebben. 4:11 Read by Jozef van Giel
Hoofdstuk XXV. Hoe veel de fortuin in de menschelijke zaken vermag; en hoe men … 8:54 Read by Jozef van Giel
Hoofstuk XXVI. Opwekking om Italië van de barbaren te bevrijden. 10:51 Read by Jozef van Giel