Ἀθηναίων πολιτεία (The Constitution of the Athenians)


Read by karampas1968

(5 stars; 2 reviews)

Η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη γράφτηκε μεταξύ 328 και 322 πΧ. Περιέχει πολλές πληροφορίες για την πολιτειακή εξέλιξη των Αθηναίων αλλά και για το Αστικό και για το Δημόσιο Αττικό Δίκαιο.
Το σύγγραμμα διαιρείται σε δυο μέρη: το Ιστορικό και το Περιγραφικό μέρος.Το ιστορικό μέρος είναι ελλιπές στην αρχή του επειδή δεν υπάρχει η ιστορία των Αθηνών εως τη συνωμοσία του Κύλωνα. Το περιγραφικό μέρος είναι ελλιπές γιατί λόγω της φθοράς του παπύρου λείπει η περιγραφή του οργανισμού και των δικονομικών τύπων των Αθηναϊκών δικαστηρίων.
Ο Αριστοτέλης πήρε πληροφορίες απο τους: Ηρόδοτο, Σόλωνα, Θουκιδίδη, Θεόπομπο, αλλά και από τους Ατθιδογράφους, Κλεόδημο, Φανόδημο και Ανδροτίωνα. Πολλές πληροφορίες επίσης πήρε από τα διατάγματα και τα επίσημα έγγραφα του Κρατερού του Μακεδόνα απο επιγραφές, τα ποιήματα, τα μνημεία του Σόλωνα, τα λαϊκά άσματα και παροιμίες.
Στο δεύτερο μέρος του έργου, ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται σε ιστορικές πηγές γιατί περιγράφεται το σύγχρονό του πολιτειακό σύστημα, αντιλαμβανόμενος και πληροφορούμενος ο ίδιος τα πράγματα.
Από ιστορική αλλά και από φιλολογική άποψη, η Αθηναίων Πολιτεία είναι ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια που κληροδοτήθηκαν σε εμάς από την κλασσική Ελληνική αρχαιότητα. (Summary by karampas1968) (3 hr 42 min)

Chapters

ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22:35 Read by karampas1968
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 20:05 Read by karampas1968
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 7:46 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α 2:48 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β 7:49 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ 17:47 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ 2:55 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε 9:23 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ 9:16 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ 4:55 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η 4:20 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ 4:21 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι 7:22 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ 3:41 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ 9:59 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ 4:37 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ 5:39 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ 8:19 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ 2:52 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ 3:52 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ 5:09 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ 11:33 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ 10:54 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ 13:46 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ 2:14 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ 2:53 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ 2:13 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ 8:20 Read by karampas1968
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΣΤ 5:22 Read by karampas1968