Πολιτεια του Πλατωνα (τομος πρωτος)


Read by karampas1968

(2.9 stars; 4 reviews)


Η θεμελιώδης βάσις της Πολιτείας του Πλάτωνος είναι η τελεία
συνταύτισις της ευτυχίας και της δικαιοσύνης· το περιεχόμενον
δηλαδή του πολυθρυλήτου αυτού έργου είναι καθαρώς ηθικόν, και
μολαταύτα εκ των δύο τίτλων, που μας διέσωσεν η αρχαιοτάτη
παράδοσις: Πολιτεία ή περί δικαίου, επεκράτησεν ο πρώτος, δια
του οποίου εξαίρεται αποκλειστικώτερον το πολιτικόν και
κοινωνικόν περιεχόμενον του διαλόγου.

Ο Πλάτων λοιπόν αναλαμβάνει κυρίως την έρευναν περί της φύσεως
του δικαίου και του αδίκου, δια να καταδείξη συγχρόνως την
ηθικήν ανάγκην τόσον του κράτους όσον και του ατόμου να
κανονίζουν πάσαν αυτών την διαγωγήν επί της δικαιοσύνης, η
οποία κατά τον τελευταίον αυτής λόγον είναι αυτή η Ιδέα του
αγαθού, η πηγή της τελείας ευδαιμονίας διά τα άτομα και τας
κοινωνίας, ο θεός τον Πλάτωνος. - Summary by Γρυπαρη Ιωαννη, introduction of book. (2 hr 31 min)

Chapters

Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 1 18:59 Read by karampas1968
Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 2 8:25 Read by karampas1968
Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 3 21:55 Read by karampas1968
Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 4 6:55 Read by karampas1968
Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 5 12:32 Read by karampas1968
Βιβλίον Α - Κεφάλαιο 6 9:06 Read by karampas1968
Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 1 15:58 Read by karampas1968
Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 2 9:32 Read by karampas1968
Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 3 12:27 Read by karampas1968
Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 4 10:51 Read by karampas1968
Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 5 10:07 Read by karampas1968
Βιβλίον Β - Κεφάλαιο 6 14:52 Read by karampas1968