סיפורים קצרים Short Stories


Read by Omri Lernau

(4.7 stars; 3 reviews)

This recording is in Hebrew.

Stories included:
רבי דב (Rabbi Dov)
שני תרנגולים (Two Cocks)
פסח שנשבת (Pesach Celebration Spoiled)
יוסל הגנן (Yosel the Gardener)
ספר הכפרות (Book of Atonement)
חברבר החצרוני (The Dog Havarbar)
שימלה (Shimele)
פסח מוקדם (Early Pesach)
הפילוסוף (The Philosopher)
האשכנזי (The German Jew)
האוצר (The Treasure)
בשביל צנון אחד (For One Radish)
עלילת דם (Blood Libel)

Sholem Aleichem was the pen name of Solomon Naumovich Rabinovich, a leading Yiddish author and playwright. Sholem Aleichem was born into a Hasidic family in Pereyaslav and grew up in the nearby shtetl of Voronko, in the Poltava Governorate of the Russian Empire. His father was a rich merchant at that time. However, a failed business affair plunged the family into poverty and Solomon subsequently grew up in reduced circumstances. When he was 13 years old, the family moved back to Pereiaslav, where his mother, Chaye-Esther, died in a cholera epidemic. At first, Sholem Aleichem wrote in Russian and Hebrew. From 1883 on, he produced over forty volumes in Yiddish, thereby becoming a central figure in Jewish literature by 1890. The short stories included in this recording were originally written in Hebrew. (Summary following Wikipedia) (7 hr 42 min)

Chapters

01 - Rabbi Dov, part 1 21:59 Read by Omri Lernau
02 - Rabbi Dov, part 2 26:45 Read by Omri Lernau
03 - Two cocks, part 1 15:40 Read by Omri Lernau
04 - Two cocks, part 2 13:23 Read by Omri Lernau
05 - Pesach celebration spoiled, part 1 17:45 Read by Omri Lernau
06 - Pesach celebration spoiled, part 2 23:35 Read by Omri Lernau
07 - Yosel the gardener 26:44 Read by Omri Lernau
08 - Book of atonement, part 1 13:00 Read by Omri Lernau
09 - Book of atonement, part 2 12:15 Read by Omri Lernau
10 - The dog Havarbar, part 1 13:45 Read by Omri Lernau
11 - The dog Havarbar, part 2 13:15 Read by Omri Lernau
12 - Shimele, part 1 19:30 Read by Omri Lernau
13 - Shimele, part 2 26:04 Read by Omri Lernau
14 - Shimele, part 3 21:50 Read by Omri Lernau
15 - Early Pesach, part 1 21:19 Read by Omri Lernau
16 - Early Pesach, part 2 15:00 Read by Omri Lernau
17 - The Philosopher 25:57 Read by Omri Lernau
18 - The German Jew, part 1 16:56 Read by Omri Lernau
19 - The German Jew, part 2 22:50 Read by Omri Lernau
20 - The treasure 33:09 Read by Omri Lernau
21 - For one radish 31:35 Read by Omri Lernau
22 - Blood libel 29:57 Read by Omri Lernau