Жетварят (The Reaper)


Read by Euthymius

(4.9 stars; 16 reviews)

В малкото село Люляково се сблъскват грозно човешката алчност, омраза и жажда за власт. Ала в душите на враждуващите все още има път за светлината на Иисуса – светлина, която преобразява чрез чудото на Неговата икона: кой е Жетварят, който благославя жетвата на благото зърно в душата и изтръгва плевелите на злото оттам – за това разказва с думи от златна пшеница и ведросини небеса майсторът на българската словесност Йордан Йовков, водейки читателя отвъд страстите и земната суета, през страданието на пробудената съвест, до победата на истината и доброто.

In the tiny village of Lyulyakovo fiercely clash human greed, hate and lust for power. However, the souls of the adversaries are still open to the light of Jesus: the light which transfigures through the miracle of His Icon: who is the Reaper, Who blesses the harvesting of good grains in the souls and uproots the tares of evil from there: this is what the master of the Bulgarian literature, Yordan Yovkov, relates with words of golden wheat and azure skies, taking the reader beyond the passions and mundane dust, through the suffering of the awaken conscience to the final victory of truth and good. (Summary by Euthymius) Read in Bulgarian (5 hr 57 min)

Chapters

Глава първа 15:08 Read by Euthymius
Глава втора 19:21 Read by Euthymius
Глава трета 12:17 Read by Euthymius
Глава четвърта 13:57 Read by Euthymius
Глава пета 9:49 Read by Euthymius
Глава шеста 14:21 Read by Euthymius
Глава седма 10:08 Read by Euthymius
Глава осма 15:45 Read by Euthymius
Глава девета 19:21 Read by Euthymius
Глава десета 16:13 Read by Euthymius
Глава единайсета 13:56 Read by Euthymius
Глава дванайсета 16:26 Read by Euthymius
Глава тринайсета 24:01 Read by Euthymius
Глава четиринайсета 17:17 Read by Euthymius
Глава петнайсета 13:20 Read by Euthymius
Глава шестнайсета 24:44 Read by Euthymius
Глава седемнайсета 20:02 Read by Euthymius
Глава осемнайсета 14:19 Read by Euthymius
Глава деветнайсета 14:04 Read by Euthymius
Глава двайсета 10:47 Read by Euthymius
Глава двайсет и първа 13:11 Read by Euthymius
Глава двайсет и втора 10:12 Read by Euthymius
Глава двайсет и трета 8:30 Read by Euthymius
Глава двайсет и четвърта 8:26 Read by Euthymius
Глава двайсет и пета 1:54 Read by Euthymius

Reviews

Йовков е един от най великите ни писатели


(5 stars)

Прекрасна повест, Йовков никога не разочарова. Бог да поживи вас които допринесохте за да можем да се насладим на тази творба