Krste Petkov Misirkov

За македонцките работи


Read by AnaNaumoska


„За Македонцките работи“ е најзначајното дело напишано од еден од најголемите македонисти и национални дејци - Крсте Петков Мисирков, а печа…